Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

AIJEC, en compliment del que disposa el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, com a responsable del Lloc Web, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran objecte de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament de www.aijec.cat, conforme al previst a l’article 30 del RGPD.

 

QUÉ ES UNA DADA I EL TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Son aquelles dades que identifiquen o permetin identificar a una persona. Per exemple, les dades que poden identificar directament a una persona són el nom i cognoms, mentre que el número de D.N.I. pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, la direcció de correu electrònic, data de naixement i sexe entre d’altres. També podria incloure`s els identificadors numèrics com la direcció IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les cookies.

Un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

ASSOCIACIÓ INDEPENDENT DE JOVES EMPRESARIS DE CATALUNYA (en endavant, denominat “AIJEC”), amb NIF G-58100710, a Avinguda Diagonal 601, 8a planta 08028 Barcelona , és la entitat responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal, per les finalitats que a continuació es descriuen. Pots contactar amb el Responsable del Tractament de dades, a la direcció postal de AIJEC, amunt indicada, o a la direcció aijec@aijec.cat.

 

COM OBTENIM LES SEVES DADES.

Les dades que disposem de vostè han sigut obtingudes a través de relacions associatives, comercials i contractuals que vostè o l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa o col·labora, ha mantingut, o manté a l’actualitat, amb AIJEC, o pel formulari de contacte de la pàgina web www.aijec.cat.

 

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ.

Les dades que tractarem de vostè per les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, es limiten a les seves dades de contacte corporatiu relatius a l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa.

 

PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS.

Les seves dades de contacte corporatiu les tractem amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions associatives, comercials, contractuals o de col·laboració que AIJEC manté amb l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa.

Així mateix, podrem utilitzar les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials relatives als serveis de AIJEC, i que siguin de naturalesa similar a les que motiven la relació entre AIJEC i vostè, o entre AIJEC i l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa o col·labora.

Pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a la direcció electrònica indicada a l’apartat “Quins són els seus Drets”, d’aquesta política de privacitat.

 

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS.

El tractament de les seves dades de contacte corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació de l’empresa, entitat u organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa amb AIJEC respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconeguda per la normativa sobre privacitat.

El tractament de les seves dades personals per l’enviament d’informació promocional a associats sobre activitat de AIJEC similars a les que motives la relació amb l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

QUAN I PERQUÈ PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS.

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a les que AIJEC està subjecta per la seva activitat.
  • Proveïdors: que precisin accedir a les seves dades per la prestació de serveis que AIJEC hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els que AIJEC té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigides per la normativa per protegir la seva privacitat.

Si en el futur AIJEC realitzés altres cessions de dades persones, se li informarà oportunament.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

AIJEC no té contractats serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”)

En el cas de que la nostra entitat precisés contractat els serveis de proveïdors ubicats en Tercers Països pel tractament de les seves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Per més informació sobre les garanties o la seva privacitat, pot contactar-nos a través de les direccions postal i electrònica indicades anteriorment.

 

DURANT QUAN TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES.

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb AIJEC i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causes, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran als sols efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o alternativament, anonimitzades.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les direccions postals i electrònica indicades a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” i “DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES”.

A continuació, li facilitem els drets que com a associat/da, pot exercir:

Dret d’accés: té dret a que el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, li confirmi si està tractant o no les seves dades personals, i en tal cas, dret a conèixer quines dades tracta.

Dret de rectificació: consisteix en la possibilitat que es pugui modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes, havent de indicar a la sol·licitud de rectificació quines dades desitgi que es modifiquin.

Dret d’oposició: pot oposar-se en qualsevol moment a que tractem les seves dades. Té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacions amb la seva situació particular, a que les dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, deixarà de tractar dades personals, excepte que acreditem motius legítims imperiosos pel tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertat, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de Supressió: aquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Les dades es conservaran bloquejades de manera que s’impedeixi el seu tractament, sens perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció.

Dret a la portabilitat de les dades: té dret a copiar i transferir dades des de la nostra base dades a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Dret a la limitació del tractament: aquest dret li permet sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades, quan:

  • Impugni l’exactitud de les seves dades, mentre el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT verifica l’exactitud.
  • Hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica que els motius legítims de AIJEC prevalent sobre els seus com interessat.

Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a AIJEC que conservi les seves dades personals quan:

  • El tractament de les dades sigui il·lícit i com a interessat s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació d’ús.
  • AIJEC ja no necessiti les seves dades personals per a fins del tractament, però els necessiti per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 

RECLAMACIONS:

Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals, vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

  • A través de les direccions postal i electrònica indicades anteriorment.
  • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica (https://www.aepd.es/) o de la seva direcció postal C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.